Samlet vurdering fra SocialtilsynMidt, 2021:

Tornsbjerggårdfonden stimulerer borgerens udvikling og læring gennem understøttelse af deltagelse i samvær- og aktivitetstilbuddet på stedet, praktik eller i STU- forløb.

Tornsbjerggårdfonden styrker borgernes muligheder for, at leve et selvstændigt liv i og udenfor tilbuddet. Det er tillige socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter kontakt til borgernes familie og netværk.

Tornsbjerggårdfonden har en tydelig afgrænsning af målgruppen og at tilbuddets værdigrundlag afspejles i tilrettelæggelse af indsatsen. Der er en sammenhæng mellem målgruppen, menneskesyn og faglige tilgange og metoder således, at tilbuddet gør det de siger og skriver, at de gør.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne profiterer af den pædagogiske ramme i tilbuddet, der med dens forudsigelighed og indhold, giver borgerne udfoldelsesmuligheder, samhørighed og mulighed for at blive set. Tornsbjerggård er i tæt dialog med borgerne og deres ønsker i hverdagen.

Der udarbejdes mål for indsatsen på baggrund af de visiterende kommuners mål med borgerens ophold og tilbuddet følger op på indsatsen gennem notater og på møder.

Medarbejderne indgår i et respektfuldt samspil med borgerne, hvor borgerne bliver hørt og inddraget i beslutninger omkring sig selv og deres hverdag. Borgerne trives og tilbuddet støtter op om undersøgelse, behandling, medicinering og genoptræning. Tilbuddet har tilknyttet en læge/psykiater, der anvender behandling baseret på antroposofiske og homøopatiske principper.

Socialtilsynet vurderer, at Tornsbjerggårdfonden gennem den pædagogiske indsats forebygger magtanvendelser og overgreb.

Tornsbjerggårdfonden har en kompetent, udviklingsorienteret ledelse herunder bestyrelse og ledergruppen og at den daglige drift varetages ansvarligt og dynamisk. Medarbejderne har relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Personalets sammensætningen af pædagoger, socialterapeuter, sundhedsfagligt personale samt medarbejdere med særlige kompetencer i forhold til tilbuddets værkstedsaktiviteter vurderes hensigtsmæssig.

De fysiske rammer på Tornsbjerggårdfonden understøtter borgernes udvikling og trivsel. Boenheder der er fordelt på flere etager er mindre egnede til borgere med fysiske handicaps. Socialtilsynet vurderer, at værkstedsfaciliteter og udearealer understøtter borgernes behov for aktivitet og udfoldelse.